made with

camu camu
powder

BUY NOW

camu camu
infused water

  •  สูตร 1. ใส่แตงกวา, เลม่อน, ส้ม และผง Camu Camu 1 ช็อตลงในน้ำ sparkling คนให้เข้ากัน แช่เย็นทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง
  • สูตร 2. ใส่สตรอเบอร์รี่, เลม่อน และผง Camu Camu 1 ช็อตลงในน้ำ sparkling คนให้เข้ากัน แช่เย็นทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง

you may also like

prep time 2 mins

skinny cacao
latte

prep time 2 mins

skinny matcha
latte

prep time 2 mins

morning detox
drink